Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities 
1.1 De trimsalon:  De naar Nederlands recht opgerichte trimsalon, ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 72644621. 
1.2 De opdrachtgever: De natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een
beroep of bedrijf, met wie de trimsalon een overeenkomst heeft gesloten. 
1.3 De overeenkomst: Iedere tussen de trimsalon en de opdrachtgever, zowel mondeling als
schriftelijk, tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot verleende diensten en/of
aankoop van producten.
1.4 De hond: Het dier waarvoor de overeenkomst wordt afgesloten. 

Artikel 2: Toepasselijkheid en totstandkoming 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden
van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en
overeenkomsten, hoe ook genaamd, tussen de trimsalon en opdrachtgever.
2.2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de bij de uitvoering
van de opdracht betrokken personen.
Artikel 3: Aanvaarding en uitvoering overeenkomst 
3.1 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend
aanvaard door of namens de trimsalon. De overeenkomst tussen de trimsalon en de
opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever getekende offerte
of opdrachtbevestiging door de trimsalon retour is ontvangen of op het moment dat door
opdrachtgever op een andere wijze, doch uitsluitend schriftelijk, haar aanvaarding kenbaar
maakt. 
3.2 Onverminderd het overigens in de wet bepaalde kan de trimsalon de overeenkomst te
allen tijde door opzegging doen eindigen, mits dat gebeurt met inachtneming van een, gelet
op de omstandigheden, redelijke termijn. 
3.3 De opdrachtgever is bij beëindiging van de overeenkomst verplicht de vergoeding te
betalen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden. 
3.4 De trimsalon voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever.
Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. 
3.5 Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, betreffen de werkzaamheden
van de trimsalon een inspanningsverplichting. De trimsalon geeft derhalve geen garantie
omtrent het bereiken van het beoogde resultaat. 
3.6 De trimsalon zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
3.7 Voor zover de opdrachtgever en de trimsalon in de overeenkomst of tijdens de
uitvoering van de overeenkomst, termijnen zijn overeengekomen waarbinnen de
werkzaamheden dienen te worden verricht, zijn deze termijnen altijd indicatief.
Overschrijding daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van
de trimsalon opleveren, derhalve opdrachtgever niet het recht geven om schadevergoeding en/ of ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij overschrijding van een termijn dient
opdrachtgever de trimsalon daarom schriftelijk in gebreke te stellen.
De trimsalon dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te
geven aan de overeenkomst. 
3.8 Opdrachtgever dient op tijd te komen, in verband met de voor de hond gereserveerde
tijd. Overeenkomsten welke niet, of niet geheel, kunnen worden uitgevoerd omdat
opdrachtgever te laat is verschenen, kunnen geen wanprestatie zijdens de trimsalon
opleveren. 
3.9 In het geval dat de hond tijdens de uitvoering van de overeenkomst directe (medische)
hulp nodig heeft, is de trimsalon bevoegd een dierenarts in te schakelen. Alle door de
trimsalon, in het kader te maken kosten, komen voor rekening van de opdrachtgever. 
3.10 De hond dient vrij te zijn van vlooien en andere ongedierte. Mocht bij de behandeling
van de hond blijken dat de hond vlooien dan wel ongedierte heeft dan zal de hond worden
behandeld bijvoorbeeld maar niet uitsluitend met een speciale vlooienshampoo. De hiervoor
gemaakte kosten, ook voor het ontsmetten van de trimsalon, komen voor rekening van
opdrachtgever.
Artikel 4: Intellectuele eigendom
4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van de trimsalon blijven bij de
trimsalon berusten.
4.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele
eigendomsrechten van de trimsalon rusten, dan wel producten waarop intellectuele
eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan de trimsalon
gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hierbij
gaat het bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om online cursussen, workshops en andere
geestesproducten.
4.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de trimsalon aan derden ter hand te stellen.
Artikel 5: Annuleringsvoorwaarden
5.1 De opdrachtgever kan de overeenkomst uitsluitend annuleren overeenkomstig de
voorwaarden in dit artikel. 
5.2 Annulering geschiedt kosteloos indien dit plaatsvindt uiterlijk 24 uur vóór het
overeengekomen tijdstip van de trimbeurt. 
5.3 De opdrachtgever is de volledige overeengekomen prijs verschuldigd in geval van
annulering binnen 24 uren vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt. 
5.4 Indien opdrachtgever, zonder mededeling aan de trimsalon, niet verschijnt op het
overeengekomen tijdstip zal de trimsalon de volledige overeengekomen prijs in rekening
brengen. 
5.5 Aangekochte producten, waaronder doch niet uitsluitend online cursusmateriaal/online
workshops, kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel 6: Klachten
6.1 De opdrachtgever is op het moment van afhalen van de hond gehouden te onderzoeken
of de trimsalon de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en hiervan terstond mededeling
te doen aan de trimsalon. Indien dit onder de gegeven omstandigheden onmogelijk is, dan
wel in het geval dat het gebrek op het moment van afhalen onzichtbaar was, is de
opdrachtgever gehouden binnen 24 uur na het afhalen van de hond, van een klacht
schriftelijk mededeling te doen aan de trimsalon. 
6.2 Indien een klacht van de opdrachtgever door de trimsalon gegrond wordt bevonden, zal
de trimsalon zorgdragen voor kosteloos herstel van de werkzaamheden. Tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de hond binnen 48 uur na melding van
de klacht voor herstel op locatie van de trimsalon ter zijner beschikking te stellen op een
tussen de trimsalon en de opdrachtgever nader te bepalen tijdstip. 
6.3 Indien herstel als bedoeld in lid 2 onmogelijk blijkt, is de trimsalon ten hoogste
aansprakelijk voor teruggave van de door de opdrachtgever, in het kader van de
overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft, verschuldigde prijs. 
6.4 Indien de opdrachtgever van een klacht geen tijdige (schriftelijke) mededeling doet aan
de trimsalon, komen al zijn eventuele aanspraken ter zake te vervallen.  
Artikel 7: Opschorting en ontbinding 
7.1 De trimsalon is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de
omstandigheden dat rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te ontbinden,
indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet
volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst de trimsalon ter kennis
gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn
verplichtingen niet zal nakomen. 
7.2 Voorts is de trimsalon gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden indien
zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan
worden gevergd. Van dergelijke omstandigheden is bijvoorbeeld sprake indien:
A: De hond agressief blijkt te zijn en dit, gelet op de veiligheid of overige belangen van de
trimsalon, de uitvoering van de overeenkomst voor hem bezwaarlijk / onmogelijk maakt.
B: De hond anderszins onhandelbaar is
C: De hond een (besmettelijke) ziekte blijkt te hebben, waardoor de trimsalon of andere
aanwezige honden gevaar lopen. 
7.3 Alle vóór de opschorting en / of ontbinding van de overeenkomst door de trimsalon
gemaakte kosten en / of daardoor geleden schade komen voor rekening van de
opdrachtgever. 
7.4 De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in
verband met het door de trimsalon op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en
ontbindingsrecht. 
7.5 Indien de trimsalon de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle
vorderingen op de opdrachtgever direct opeisbaar. 

8: Betalingscondities 
8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever de overeengekomen
prijs middels contante (pin)betaling of via een betaalverzoek via Whatsapp verschuldigd, op
het moment dat de hond bij de trimsalon wordt opgehaald. 
8.2 Indien betaling middels overboeking is overeengekomen, dient betaling te geschieden
binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn op de door de trimsalon voorgeschreven
wijze. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van
opdrachtnemer.
8.3 Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van
rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever de dan wettelijke
rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot en met de dag dat de
openstaande bedragen volledig zijn voldaan. 
8.4 Als opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is
opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door opdrachtnemer
gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten.
8.5 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.
Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring 
9.1 De trimsalon is jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het
rechtstreeks gevolg is van een aan de trimsalon toe te rekenen tekortkoming in de nakoming
van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en
met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen
worden vermeden. 
9.2 Indien de hond als direct gevolg van de behandeling door de trimsalon komt te
overlijden, is de aansprakelijkheid van de trimsalon beperkt tot ten hoogste de
aanschafwaarde van het betreffende dier. 
9.3 De aansprakelijkheid van de trimsalon is in totaliteit beperkt tot het bedrag dat door de
trimsalon daartoe afgesloten aansprakelijkheidsverzekering onder de gegeven
omstandigheden uitkeert. 
9.4 Mocht de aansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook niet uitkeren, dan is de
aansprakelijkheid van de trimsalon in totaliteit beperkt tot het factuurbedrag dat de
trimsalon voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. 
9.5 De limiteringen van aansprakelijkheid in dit artikel zijn niet van toepassing indien er
sprake is van schade die het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de
trimsalon. 
9.6 De trimsalon is in het geval van aansprakelijkheid uitsluitend aansprakelijk voor directe
schade. Voor indirecte en / of gevolgschade is de trimsalon nimmer aansprakelijk. 
9.7 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk twee maanden nadat
opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij de trimsalon schriftelijk te zijn ingediend, bij
gebreke waarvan het recht op schadevergoeding komt te vervallen. 
9.8 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, of vernietigd worden, dan blijft het overige in
deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 

Artikel 10: Retentierecht 
10.1 Behoudens het geval waarin betaling achteraf is overeengekomen, is de trimsalon
gerechtigd de hond onder zich te houden totdat de opdrachtgever al zijn
betalingsverplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
10.2 Indien de redelijke belangen van het huisdier dit vorderen, is de trimsalon gedurende
het verzuim van opdrachtgever gerechtigd de hond onder te brengen in een opvang. Alle
door de trimsalon redelijk te maken kosten, waaronder de huisvestingskosten en de kosten
in verband met het levensonderhoud van het dier, komen voor rekening van de
opdrachtgever. 
Artikel 11: De te verstrekken informatie en meerwerk / wijzigingen 
11.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waaronder een eventueel
(voedsel) allergie, waarvan de trimsalon aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan de
opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig is voor het uitvoeren van
de overeenkomst, tijdig en in ieder geval uiterlijk bij het afleveren van de hond, aan de
trimsalon wordt verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt de
trimsalon zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 
11.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
afronding daarvan noodzakelijk is om af te wijken van hetgeen waartoe door de
opdrachtgever opdracht is gegeven, bijvoorbeeld omdat gezondheidsbelangen van de hond
naar het oordeel van de trimsalon zulks vorderen, is de trimsalon gerechtigd daartoe over te
gaan zonder toestemming van de opdrachtgever. 
11.3 In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het
overeen gekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van
de opdrachtgever. De trimsalon zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak
deze kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had
moeten begrijpen. 
11.4 Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden
ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens,
toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn
rekening, tenzij de trimsalon de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte
gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. De trimsalon zal de
opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak deze kosten door te berekenen. 
11.5 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de trimsalon een verzoek tot wijziging van
de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid
niet van haar kan worden gevergd. 
Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 
12.1 Op de tussen de trimsalon en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten (toekomstige
daaronder begrepen) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst tussen de trimsalon en de
opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht door de Nederlandse rechter, tenzij de wet
dwingendrechtelijk anders voorschrijft of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
overeengekomen.